Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci a obchodní partneři,  
tímto Vám v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení GDPR)“ poskytujeme informace vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů, které jste nám sami poskytli nebo, které jsme získali v souvislosti s poskytováním služeb.   

1. Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.  
Správcem osobních údajů je společnost  HANTÁLY a.s.., se sídlem Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice, IČ: 42324068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 523 (dále jen Správce), kterou lze kontaktovat na e-mailové adrese info@hantaly.cz a telefonním čísle +420 519 361 171 

2. Účel zpracování osobních údaj

Správce zpracovává osobní údaje k:  
 a)  zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);   
 b)  marketingovým účelům, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb   Vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 c)  ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1písm. f) GDPR).  
Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům neznamená to, že by Vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svoji službu na základě smlouvy.  

3. Oprávněné zájmy

Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.  
V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo, aby byly osobní údaje blokovány. Více o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku 9.  

4. Získání osobních údajů

Osobní údaje správce získal přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například Katastru nemovitostí.   

5. Kategorie zpracování osobních údajů

K zajištění řádného plnění závazků, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb Správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává Správce následující kategorie osobních údajů:  
     a)  základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa bydliště a identifikační číslo;  
     b)  kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa;
    c)  informace o využívání produktů a služeb Správce – jedná se o údaje o tom, jaké produkty jste u Správce sjednané měli a jaké využíváte nyní, včetně nastavení služeb apod.;  
    d)  informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;  
     e)  fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o čísla účtů, informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;  

6. Právní základy zpracování

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti Správce, pro ochranu oprávněných zájmů Správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který byl udělen
Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí Správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Osobní údaje budeme po ukončení poskytování služeb zpracovávat také za účelem vyřízení Vaší případné reklamace, za účelem obrany v případném sporu s Vámi a za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči Vám. Jedná se o náš oprávněný zájem.  

7. Předání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje musíme v rámci zákona poskytnout orgánům statní správy, například správci daně, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení.  
Osobní údaje dále budeme předávat dalším třetím osobám jen v případě, že s tím budete řádně obeznámen/a vyjádříte s tím souhlas.   

8. Doba uložení osobních dokladů

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.  
Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů Správce, budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu se Správcem.  
Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od jejich získání.  
Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.   

9. Vaše práva související se zpracování osobních údajů a jejich uplatnění

Správce dělá vše pro to, aby zpracování Vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u Správce uplatnit.  

Uplatnění práv

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu info@hantaly.cz nebo zavoláním na telefonní číslo +420 519 361 171. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naši korespondenční adresu HANTÁLY a.s., Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice.
Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje Správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je Správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si Správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.  
Vyjádření a případně i informace o přijatých opatřeních Vám Správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je Správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude Správce informovat.  

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od Správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od Správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích Správce, jeho zástupci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů automatizovaném rozhodování a profilování.  
Pokud Správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.  

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od Správce požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva svobody jiných osob.  

Právo na opravu

Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od Správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.  

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby Správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít Správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete informováni.  

Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že Správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo, aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.  

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby Správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá Správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.  

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou Správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na Správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.  
Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.  

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.  

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, zasláním odvolání na adresu sídla Správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.   

HANTÁLY a.s.

Newsletter

Mějte přehled o odpadech. Zaregistrujte se k odběru pravidelného newsletteru...
Newsletter Form (#1)

Tento web je chráněn pomocí Google ReCAPTCHA a platí pro něj zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky.

yvyec3s
po - pá 6:30 - 14:00
Hantály a.s. Tovární 22, Velké Pavlovice 691 06
42324068
© HANTÁLY a.s. 2024