Cesta Odpadu

Trefit se s odpadem do správného koše či popelnice může být někdy dost těžký oříšek. Zároveň je nutné, abychom všichni věděli, co kam patří a jak se s odpady nakládá. Pomáháme tím šetřit nejen naše zdroje, ale i přírodu.

Odpad řadíme do kategorií, které určují, jak s ním lze dále naložit.

Hantály kompostárna

Kompost

Do kompostu patří skoro všechny organické odpady z domácnosti, zahrady či dvora, jako jsou třeba zbytky ovoce a zeleniny, tráva, rostliny, ale i papírové pokládky na vejce. Díky kompostováním dále vzniká cenná surovina - hnojivo. Dejte však pozor, do biopopelnice rozhodně nevyhazujte zbytky z kuchyní, zvířecí exkrementy či biologicky obtížně rozložitelné materiály.
Hantály separace odpadu

tříděný odpad

Do tříděného odpadu (nebo-li separovaného) patří vše, co může po recyklaci najít ještě další využití jakožto druhotná surovina. Kromě tradičních plastů, papíru a skla to může být třeba i stavební suť či jiný materiál. V České republice třídí 73 % lidí a naštěstí toto číslo stále roste.
Hantály směsný

směsný odpad

Zahrnuje směsnou část domovních odpadů, která zůstává po vytřídění využitelných složek (papír, plast, sklo), sutě a nebezpečných odpadů. Do směsného odpadu se nezahrnuje objemný odpad, odpady ze zeleně, použité výrobky podléhající zpětnému odběru ani odpady z udržování čistoty obce. Odpad je využíván ve spalovnách nebo odstraňován na skládkách.

Z některého odpadu lze udělat nové produkty, jiný musíme uložit či zlikvidovat.

Hantály recyklace

Recyklace

Recyklace nám umožňuje přeměnit odpad na produkt, ze kterého lze udělat opět něco užitečného (jako třeba trička či boty z PET lahví). Díky recyklaci odpadu můžeme také snižovat zátěž na životní prostředí a šetřit s omezenými zdroji surovin.
Hantaly skládka

Skládka

Skládka je místo, kde se ukládá odpad a je zároveň i nejstarším způsobem nakládání s odpady z lidské činnosti. Ideální skládka by měla být co nejhlubší a s co nejmenším povrchem. Nejde ale jen o díru v zemi, je nutné ji postavit tak, aby nekontaminovala vodu, vzduch a okolní prostředí.
Hantály drcení odpadu

Drtička

Drtička odpadu nám umožňuje ze suti vytvořit materiál, který lze znovu použít. Drtit lze stavební suť, asfalt, beton nebo třeba přírodní kámen. Při drcení se do ovzduší uvolňuje prach, a proto se drtí na vyhrazených místech, které nejsou v blízkosti rodinných domů.
Hantály spalovna odpadu

spalovna

Spalovna slouží k likvidaci nebezpečného či komunálního odpadu. Spalování probíhá za teplot od 600 do 1600 stupňů Celsia a umožňuje se bezpečně zbavit i toxického odpadu. Téměř celé množství toxických látek, vzniklých při spalování, je zachycováno v několika stupních čištění spalin jako popílek. Ten je pak předáván odborným firmám k likvidaci.

učme o odpadu malé

Znalosti o tom, jak naložit s odpady, by měly být základní výbavou každého člověka. Proto jsme se rozhodli šířit tyto informace u dětí, abychom je naučili, co patří do jaké popelnice a co se odpadem dále děje. Takovou edukační akcí je třeba naše soutěž ve sběru papíru „Třídíme s Hantáláčkem“, která se uskutečnila v minulých letech.
Hantaláček

Newsletter

Mějte přehled o odpadech. Zaregistrujte se k odběru pravidelného newsletteru...
Newsletter Form (#1)

Tento web je chráněn pomocí Google ReCAPTCHA a platí pro něj zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky.

yvyec3s
po - pá 6:30 - 14:00
Hantály a.s. Tovární 22, Velké Pavlovice 691 06
42324068
© HANTÁLY a.s. 2024