Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro E-shop

obchodní společnosti HANTÁLY a.s., Tovární 345/22, 691 06 Velké Pavlovice, IČ: 423 24 068, zapsané v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 523, www.hantaly.cz

 1. Rozsah a platnost
  1. Nebude-li v jednotlivých bodech uzavřené smlouvy stanoveno jinak, uplatní se tyto Obchodní podmínky pro úpravu práv a povinností mezi společností HANTÁLY a.s., IČ: 423 24 068, jako prodávajícím a kupujícím, a to pro případ uzavření kupní smlouvy při nákupu v internetovém obchodě. Obchodní podmínky tak tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené on-line na internetovém rozhraní na adrese www.hantaly.cz (dále jen „E-shop“).
  2. Obchodní společnost HANTÁLY a.s. obchoduje prostřednictvím E-shopu výhradně na základě a v souladu s těmito Obchodními podmínkami, přičemž s touto skutečností jsou druhé smluvní strany seznámeny zejména prostřednictvím internetových stránek www.hantaly.cz a dále při uzavírání konkrétní kupní smlouvy v E-shopu.
  3. V dalším textu již je obchodní společnost HANTÁLY a.s. označována jako prodávající, pakliže není uvedeno jinak. Druhá smluvní strana je označována jako kupující, pokud není stanoveno jinak.
  4. Provozovatelem E-shopu je prodávající.
  5. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  6. Kontaktní údaje na prodávajícího: HANTÁLY a.s., se sídlem Tovární 345/22, 691 06 Velké Pavlovice, e-mail: info@hantaly.cz, tel.: +420 519 361 174, kontaktní adresa je stejná jako sídlo prodávajícího. 
 1. Kupní smlouva
  1. Kupní smlouvou se zavazuje prodávajícího odevzdat své zboží kupujícímu a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu.
  2. Zbožím se v těchto Obchodních podmínkách rozumí veškeré výrobky a plnění od prodávajícího nabízené k nákupu v E-shopu.
  3. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky (nabídky k uzavření kupní smlouvy) kupujícího prodávajícím bez výhrad, případně s takovými odchylkami, které podstatně nemění podmínky objednávky a je uzavřena okamžikem doručení závazného Potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu. Objednávka je kupujícím vyplněna vždy elektronicky na internetové adrese E-shopu (viz výše), přičemž prodávající doporučuje před odesláním objednávky provést kompletní kontrolu všech uvedených údajů a také kontrolu úplnosti objednávky, neboť k neúplné objednávce nebude prodávající přihlížet. Prodávající dále doporučuje se důkladně seznámit s technickými vlastnostmi zboží a způsobem použití zboží včetně doporučení prodávajícího ohledně následné montáže (instalace) zboží.
  4. Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.
  5. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci, stejně tak nákresy, váha a rozměry zboží uvedené v katalozích prodávajícího. 
  6. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby (ceny, která se zřetelem ke všem okolnostem, zejména obvyklým cenám zboží na trhu, nemůže být správná, když nedosahuje ani výrobních nákladů na zboží). 
  7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž prodávajícím nejsou účtovány náklady nad rámec základní sazby poskytovatele komunikačních služeb kupujícího.
  8. Na základě takto uzavřené smlouvy je prodávající povinen odevzdat kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení a ve sjednané době. 
  9. Kupující je povinen objednané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za zboží kupní cenu.
  10. Kupní smlouva je uzavíraná v českém jazyce.
 1. Cena a platební podmínky
  1. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží a v případě nákupu více kusů zboží se podle počtu kusů zboží zobrazuje v nákupním košíku jako součet kupních cen za jednotlivé kusy zboží.
  2. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny u zboží jsou na adrese https://hantaly.cz/obcan/#e-shop včetně daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb. Kupní cena se vždy navyšuje o příslušnou sazbu daně z přidané hodnoty. Není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak, není v kupní ceně zahrnuta cena za přepravu zboží (přepravné).
  3. V případě plnění mimo sídlo prodávajícího je prodávající oprávněn navýšit cenu stanovenou podle předchozího odstavce o cenu přepravy zboží. Přepravné bude vždy stanoveno podle ceníku použitého dopravce.
  4. Pokud má kupující uzavřenu Rámcovou kupní smlouvu s prodávajícím, bude mu vystavena faktura se splatností v souladu s obchodními podmínkami v ní sjednanými. V ostatních případech a v případě, že kupující má neuhrazené pohledávky po splatnosti, je možná pouze platba předem nebo při převzetí zboží.
  5. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží anebo v termínu splatnosti uvedeném ve vystavené faktuře. 
  6. Zaplacením se rozumí připsání částky na bankovní účet prodávajícího uvedený ve faktuře nebo zaplacením v hotovosti při převzetí zboží kupujícím. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn včas, jestliže je nejpozději v poslední den splatnosti částka připsána na bankovní účet prodávajícího.
  7. Prodávající eviduje své tržby v souladu s ustanoveními zákona o evidenci tržeb. Řádně vyplněnou účtenkou ve smyslu elektronické evidence tržeb je daňový doklad, který kupující dostává zároveň se zbožím. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.
  8. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny v délce 15 dnů a více je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, čímž dojde k zániku kupní smlouvy.
 1. Dodání zboží
  1. Místem plnění je sídlo prodávajícího, v případě prodeje kompostu je místem plnění kompostárna prodávajícího na adrese: Velké Pavlovice 306, 69106 Velké Pavlovice.
  2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení a zabalené způsobem stanoveným ve smlouvě nebo v závazné objednávce kupujícího. Není-li způsob zabalení stanoven smlouvou nebo závaznou objednávkou, prodávající se zavazuje odevzdat zboží zabalené způsobem obvyklým pro obdobné zboží podle zvyklostí.
  3. Kupující je povinen ve sjednané době zboží převzít. Pokud není doba k převzetí sjednána ve smlouvě, je povinen kupující převzít zboží do 21 dnů ode dne, kdy ho k tomu prodávající vyzve (písemně, elektronicky e-mailem, telefonicky). Spolu se zbožím je prodávající povinen předat a kupující je povinen převzít veškeré doklady vztahující se ke zboží.
  4. Lhůta pro dodání zboží se posouvá o dobu trvání překážek způsobených vyšší mocí, které zabránily prodávajícímu splnit závazek a o dobu potřebnou k odstranění následků těchto překážek. Za překážku způsobenou vyšší mocí se považuje zejména živelná katastrofa, požár, válka, nepokoje, epidemie, karanténní opatření, stávka a výluka. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů prodávajícího.
  5. Zboží je odevzdáno v okamžiku, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím v prostorách prodávajícího a včas to oznámí kupujícímu. Je-li ve smlouvě stanoveno jako místo plnění jiné místo než prostory prodávajícího, je zboží odevzdáno okamžikem ukončení nakládky zboží k přepravě. 
  6. Přímé škody vzniklé kupujícímu z důvodu prodlení dodání zboží, zaviněného prodávajícím, lze uplatnit pouze do výše hodnoty zboží v prodlení.
  7. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, nejdéle však 7 pracovních dnů, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného pokusu o dodání zboží z důvodu neposkytnutí součinnosti kupujícím v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn strhnout z výtěžku prodeje zboží.
  8. Vlastnické právo ke zboží se převádí na kupujícího okamžikem zaplacení zboží kupujícím.
  9. Prodávající nese nebezpečí škody na zboží v případě, že místem plnění jsou prostory prodávajícího, do okamžiku odevzdání zboží. Na kupujícího přechází toto nebezpečí okamžikem převzetí zboží.
  10. Nepřevezme-li kupující zboží, ač je tak povinen učinit, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem, kdy si kupující mohl poprvé zboží převzít.
  11. Nebezpečí škody na zboží nese v případě, že místem plnění je jiné místo než prostory prodávajícího, do okamžiku ukončení nakládky zboží k přepravě prodávající. Na kupujícího přechází toto nebezpečí okamžikem ukončení nakládky zboží k přepravě.
  12. Kupující je povinen předložit při přebírání zboží potvrzenou objednávku (kupní smlouvu). Nesplní-li kupující některou svou povinnost stanovenou v tomto odstavci, je prodávající oprávněn zboží nevydat. 
  13. Nepřevezme-li kupující zboží ve sjednané době, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny nepřevzatého zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody takto vzniklé. Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst oproti přijaté záloze a/nebo oproti jinému obdrženému plnění od kupujícího.
  14. Prodávající je oprávněn odevzdat zboží kupujícímu před sjednanou dobou dodání a kupující je povinen zboží převzít, neobsahuje-li smlouva nebo objednávka kupujícího jiné ujednání. O dřívějším odevzdání zboží je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat.
  15. Kupující při převzetí zboží obdrží daňový doklad, který bude dokladem o dodání zboží. Daňový doklad musí obsahovat zejména název, sídlo a IČ smluvních stran, identifikaci smlouvy a zboží, datum převzetí a podpisy obou smluvních stran.
  16. Je-li kupující podnikatelem, je povinen zajistit, že osoby, které budou činit objednávky a přebírat zboží jsou oprávněny zastupovat kupujícího alespoň ve smyslu § 430 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn považovat jakoukoli osobu činící objednávku či přebírající zboží v zastoupení kupujícího za osobu oprávněnou takto vystupovat v zastoupení kupujícího podle § 430 odst. 1 občanského zákoníku. Je-li kupující spotřebitelem, je povinen jednat osobně, případně udělit jiné osobě písemnou plnou moc.
  17. Kupující je povinen při převzetí zajistit prohlídku zboží a přesvědčit se o vlastnostech zboží a jeho množství. 
  18. Prodávající prohlašuje, že jím dodávané zboží splňuje veškeré požadavky, které pro daný typ zboží předepisují obecně závazné právní předpisy, technické normy ČSN a jiné závazné technické požadavky na jeho zboží.
 1. Práva z vadného plnění
  1. Zboží má vady, nemá-li vlastnosti vyžadované kupujícím ve smlouvě, v objednávce, příslušnými právními normami nebo jiné dokumentaci vztahující se ke specifikaci zboží, případě podle § 2095 a 2096 občanského zákoníku.
  2. Kupující může uplatit právo z vadného plnění písemně na adresu sídla prodávajícího, emailem na adrese info@hantaly.cz nebo telefonicky na číslo +420 519 361 174.
  3. Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen zaplatit kupní cenu v plné výši i v případě, že zboží má vady, které však nebrání řádnému užívání zboží.
  4. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které má zboží v okamžiku předání.
  5. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nesprávným používáním zboží, jeho poškozením kupujícím nebo třetí osobou. Nesprávným používáním zboží se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí použití zboží nevhodným způsobem s ohledem na jeho užitné vlastnosti, v rozporu s účelem, ke kterému je určeno, a/nebo jeho následná svévolná úprava, změna či spojení s jinými věcmi nedodanými prodávajícím. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé běžným opotřebením zboží, ke kterému došlo jeho používáním obvyklým způsobem. 
  6. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při jeho převzetí.
  7. Kupující je povinen písemně oznámit vady zboží při jeho převzetí, nebo bezprostředně poté, kdy je mohl při prohlídce zjistit při zachování obvyklé pozornosti.
  8. Nedojde-li k jiné dohodě, má kupující, v případě vady zboží, právo na opravu zboží, dodání náhradního zboží nebo na dodání chybějícího množství zboží. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout, jakým způsobem odstraní vady zboží. 
  9. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
  10. Kupující, který je spotřebitelem, může uplatnit právo z vadného plnění do 24 měsíců od převzetí zboží. 
  11. Projeví-li se vada ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží a vada představuje nepodstatné porušení smlouvy, má kupující spotřebitel také právo na bezplatné odstranění vady opravou a pokud to není k povaze vady nepřiměřené, může požadovat výměnu za nové zboží. V případě, že se opakovaně vyskytne vada po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující spotřebitel právo na dodání nového zboží, nebo může od smlouvy odstoupit; jestliže neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového zboží, může žádat slevu z kupní ceny.
  12. Prodávající si vyhrazuje právo k posouzení odstranitelnosti vady zboží a oprávněnosti reklamace. Prodávající oznámí nejpozději do 30 dnů po obdržení písemné reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává a v jakém rozsahu. Jde-li o kupujícího spotřebitele, má po marném uplynutí lhůty 30 dnů, pokud se s ním prodávající nedohodne na delší lhůtě, stejná práva jako při podstatném porušení smlouvy, tj. právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, bezplatné odstranění vady opravou, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.
  13. Pokud prodávající reklamaci uzná, je povinen reklamované vady na vlastní náklady odstranit. Prodávající je v takovém případě povinen začít s odstraňováním vady do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o reklamaci.
  14. Opravené zboží je povinen kupující převzít. Na předání opraveného zboží se obdobně použijí ustanovení kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek o předání zboží.
  15. Každá ze stran nese náklady na uplatnění práv z vadného plnění sama, spotřebitel však má právo na úhradu nákladů spojených s uplatněním práva z vadného plnění.
 1. Odstoupení od smlouvy
  1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím. 
  2. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, jestliže byla kupní smlouva uzavřena distančním způsobem prostřednictvím internetových stránek prodávajícího (e-shop), emailem nebo telefonicky, případně mimo prostory prodávajícího, v nichž provozuje svoji podnikatelskou činnost. Stejně tak je kupující spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy provede kupující spotřebitel tak, že v písemné formě odešle poštovní zásilkou na adresu prodávajícího: HANTÁLY a.s., Tovární 345/22, 691 06 Velké Pavlovice, a to s textem: „odstupuji/odstupujeme tímto od kupní smlouvy uzavřené dne….“ (uvede se datum uzavření smlouvy a dále datum převzetí zboží, adresa kupujícího, jméno a příjmení kupujícího a datum odstoupení); odstoupení lze provést také elektronicky s výše uvedenými náležitostmi e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu ……
  3. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal. 
  4. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (nikoliv však na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.
  5. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího nakládat se zbožím tak, jak je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.
  6. Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje zejména:
 • prodlení kupujícího s úhradou svých závazků vůči prodávajícímu delší než 15 dnů po jejich splatnosti, 
 • prodlení kupujícího s převzetím zboží delší než 30 dnů,
 • neuhrazení splatné náhrady škody nebo smluvní pokuty ani na dodatečnou výzvu prodávajícího,
 • porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 8. odst. 8.3. Obchodních podmínek.
 1. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení druhé smluvní straně.
 2. Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých práv a povinností do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 3. Odstoupení od smlouvy se nijak nedotýká nároků na náhradu škody anebo na smluvní pokutu.
 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  1. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je v souladu s § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz.
  2. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb za podmínek stanovených v zákoně o ochraně spotřebitele.
  3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Návrh musí podle § 20n odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele obsahovat (i) identifikační údaje stran sporu, (ii) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, (iii) označení, čeho se navrhovatel domáhá, (iv) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé, (v) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona, (vi) datum a podpis navrhovatele. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Navrhovatel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze tuto lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.
  5. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí jedním z těchto způsobů: (i) uzavřením dohody stran sporu, (ii) jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným České obchodní inspekci nebo pověřenému subjektu, (iii) smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce, (iv) marným uplynutím lhůty pro ukončení mimosoudního spotřebitelského sporu uvedené v čl. 7.4., (v) odmítnutím návrhu ve smyslu § 20q zákona o ochraně spotřebitele.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Jestliže je ve smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách stanovena pro nějaký právní úkon písemná forma, tato forma je zachována provedením tohoto právního úkonu prostřednictvím e-mailu nebo faxem.
  2. V případě doručování jakýchkoli písemností podle smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek platí, že doručeno bylo nejpozději pátý den po odeslání písemnosti na adresu sídla, místa podnikání nebo bydliště druhé smluvní strany, kterou tato strana sdělila při uzavření kupní smlouvy či jakékoli jiné smlouvy.
  3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti se smlouvou dozvědí a které nejsou veřejně známé nebo přístupné, zejména pak o obchodních tajemstvích, výrobních postupech a metodách činnosti druhé smluvní strany.
  4. V případě podstatného porušení svých povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z těchto Obchodních podmínek je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny.
  5. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti, úpadku či hrozícího úpadku. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.
  6. Všechny právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vyplývající z kupní smlouvy nebo z těchto Obchodních podmínek se řídí českým právem, a to i v případě, že by kupující byl osobou se sídlem, místem podnikání či bydlištěm v zahraničí, s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňská úmluva).
  7. Práva a povinnosti smluvních stran těmito Obchodními podmínkami neupravená se řídí občanským zákoníkem.
  8. Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními těchto Obchodních podmínek a kupní smlouvy v plném rozsahu.
  9. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, přičemž postup při zpracování osobních údajů je podrobně popsán na internetové stránce https://hantaly.cz/ochrana-osobnich-udaju/, v sekci „GDPR“.
  10. Případná neplatnost některého ustanovení kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
  11. Tyto Obchodní podmínky pro E-shop vstoupily v platnost a účinnost dne 15.2.2021.

Ve Velkých Pavlovicích dne 15.2.2021

HANTÁLY a.s.

Newsletter

Mějte přehled o odpadech. Zaregistrujte se k odběru pravidelného newsletteru...
Newsletter Form (#1)

Tento web je chráněn pomocí Google ReCAPTCHA a platí pro něj zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky.

yvyec3s
po - pá 6:30 - 14:00
Hantály a.s. Tovární 22, Velké Pavlovice 691 06
42324068
© HANTÁLY a.s. 2024